Jesu uppståndelse från de döda, är helt värdelös, om Jesus Kristus inte får uppstå i den helgade människans ande innan hon dör den fysiska döden.  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till höger.
Jesu Kristi evangelium framhåller tydligt, att vi som kristna skall dö bort från synden och leva ett andligt uppståndelseliv med Kristus i vår ande innan vi döe den fysiska döden. Ty innan aposteln Paulus dog den fysiska döden sade han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner till höger.


Det mest centrala i påskens budskap är själva uppståndelsen från de döda. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Galaterna om Kristi uppståndelse och upplyser dem om, att han upplever Kristi uppståndelsen i sin ande och säger, att: "Nu lever icke mer Jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20.  Se symbolbilden här till höger.
Förklaring: För att förstå på vilket sätt Gud och Kristus lever ett uppståndelseliv ( i ) Paulus samt i den frälsta och helgade människan så lär Bibeln, att Gud är
i Ordet och att Gud ärOrdet. Joh. 1:1-5.  Se symbolbilden här till höger.


Om Jesus Kristus säger Bibeln, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Kristus är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger. Upp. 19:13. 
I sitt avskedstal sade Jesus till sina lärljungar: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord: och min Fader skall älska honom, och vi (alltså Ordet och den helige Ande) skola komma till honom och taga vår boning (
i) honom."  Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ovan till höger, där Gud och Kristus har tagit sin boning ( i ) den helgade människans ande. 


Innan Paulus tog emot Kristus i sin ande levde han i ett djupt andligt mörker, ett mörker, som plågade honom natt och dag. Se symbolbilden här till vänster. 
I sitt brev till Romarna skriver Paulus om vilken kamp han hade innan han fann Jesus Kristus i sin ande och han upplevde hur två olika makter stred om hans liv och han säger, att: "Det goda, som jag vill, gör jag icke;"   Se symbolbilden här ovan till höger.


" Men det onda, som jag icke vill, det gör jag..."   Sesymbolbilden här  ovan till vänster. 
Vidare säger Paulus, att: "Efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;"  Se symbolbilden här ovan till höger.

Sedan säger Paulus: "Men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag, som är min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar."   Se symbolbilden här ovan till vänster.

Paulus sökte efter en befrielse och han fann den i Jesus Kristus och säger: "Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre!"    Rom. 7:19-25.  Se symbolbilden här ovan till höger. 


När det gäller Påskens budskap så har Martin Hansson från Norrköping ställt frågan och undrar vad bibeltexten betyder där det står, att: "Jesus gick ner i dödsriket (i människans ande)  för att befria de fångna?"  Luk. 4:18.

Svar på Martin Hanssons fråga: För att vi skall kunna förstå vad som menas med dödsriket, som bibeltexten talar om måste vi gå till 1 Mos. 1:27, där beskrivs, att Gud före syndafallet skapade människan till sin avbild. Människan levde i ett Paradisiskt tillstånd och hennes ande var helt uppfyllt av Goda Andar. 1 Mos. 1:27.  Se symbolbilden här till höger.
Symbolbilden här till höger visar hur människans ande före syndafallet var uppfylld med Guds avbild, som är fylld av Kärlekens Ande, Renheten och Rättfärdighetens Ande, Friden och Glädjens Ande, o.s.v. Människans ande var fyllt med ett Heligt Andligt Liv och detta Andliga Liv är en motsats till dödsriket. Se symbolbilden här till höger.1 Mos. 1:27.


Bibeln berättar, att efter, att Jesus Kristus besegrat djävulen på Golgata fick han en fullkomlig makt över djävulen så att han kunde gå ner: "I dödsriket (i människans ande) och predika frihet för de fångna."  Luk. 4:18. 

Det finns många olika tolkningar på dödsriket. Många religioner, kyrkor och samfund tror än i dag, helt felaktigt, att dödsriket är en underjordisk plats där de ogudaktiga människorna vistas i en evig brinnande eld och att den platsen är detsamma, som Bibelns helvete. 
De menar i sin andliga okunnighet, att det var dit som Jesus gick när han gick ner i dödsriket för att befria de fångna? Se symbolbilden här till vänster.


Sanningen är, att:
I samma stund som människan lyssnade till lögnen och till tvivlets andar, som djävulen matade hennes ande med förlorade hon kontakten med Gud. Med syndens makt fängslade djävulen de goda Andarna i människans ande och människans ande förvandlades till ett dödsrike. Se symbolbilden här ner till vänster. 
I en liknelse talade Jesus till sina lärljungar om: "Den förlorade Sonen."   Innan syndafallet levde den förlorade Sonen i Paradiset. Men i samband med syndafallet förlorade han det Andliga livet, som fanns i hans ande. Luk. 15:11-32. 
Den förlorade Sonen och Guds rike finns i alla människor, men det är bundet och fängslat av djävulen och på grund av synden blev anden i människan förvandlat till ett Dödsrike. 1 Mos. 3:1-24.  Se symbolbilden här ner till vänster.


Ett flertal bibeltexter visar, att djävulen inte hade makt, att driva ut de goda Andarna i den förlorade Sonens ande i samband med syndafallet, men han fick tillåtelse av Gud, att binda  och fängsla dem, till den tid, som Gud hade bestämt, det framgår tydligt i Jesu samtal med lärljungarna då Jesus sade till dem, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21. Se symbolbilden här till vänster. 

Människan fick i samband med syndafallet en Ande med en blandning av det onda och det goda. Till översteprästerna och de skriftlärde sade Jesus, att: "I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra."   Joh. 8:44.
Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Korintierna om den fördärvade anden i människan och säger, att: "Detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel."  2 Kor. 11:13-15. Se symbolbilden här till vänster.


Många människor har aldrig förstått vilken oerhörd makt djävulen har på de människor, som inte tar Guds Ord på allvar. Guds Ord säger om djävulens makt. Han: "Som aldrig frigav sina fångar, så att de fick återvända hem." Jes. 14:17. 
Det finns endast en, som har fått makt över djävulen och som kan hjälpa oss att bli fria. Och så säger Guds Ord om Jesus Kristus, att: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta."   Apg. 4:12. Se symbolbilden här ner till höger. 


Bibeln säger, att när Jesus hade vunnit segern över djävulen på Golgata. Då gick han ned i dödsriket och: "Predikade frihet för de fångna."  Luk. 4:18.  Se symbolbilden här till höger. Se hur Jesus bundit de onda andarna och frigjord de goda Andarna i människans ande. 
Till alla dem, som är bundna och fängslade i sin ande av synden och djävulen säger Jesus: "Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig."  Upp. 3:20.  Se symbolbilden här till höger. 
Aposteln Paulus upplevde en mycket svår kamp innan han blev fri från djävulen, ty han sade, att: "Det goda, som jag vill, gör jag icke; men det onda, som jag icke vill, det gör jag." 


"Om jag alltså gör, vad jag icke vill, så är det icke mer jag, som gör det, utan (synden, alltså) djävulen, som bor i mig...Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?  Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre!"   Rom. 7:19-20, 24-25. 
Först när Paulus tillät, att Jesus Kristus fick komma in i hans ande med Guds Ord fick han uppleva den andliga uppståndelsen från de döda och säger i sitt brev till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger.
I brevet till Romarna säger Paulus, att: "Om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse."  Rom. 6:5.


När Jesus besökte aposteln Johannes, som hölls fången på ön Patmos, sade Jesus till honom: "Frukta icke. Jag är den förste och den siste och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket." Upp. 1:17-18.  Se symbolbilden här till höger.
Nycklarna, som Jesus talar om här i bibeltexten, som besegrar döden och dödsriket, är, Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Trons Ande, Tacksamhetens Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v, levande och verksamma i den helgade människans ande.  Se symbolbilden här till höger.


Uppenbarelseboken säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått, är Guds Ord."  Upp. 19:13.   Se symbolbilden här ovan till höger.
Guds Ord säger vidare om Jesus Kristus, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven I verkligen fria."   Joh. 8:36. Påskens budskap handlar om, denna andliga frihet. Se symbolbilden här ovan till höger. 
C. A. Pripp författare till boken: "I dödens Skugga och Livets Förgård,"  skriver 1920, att många präster och predikanter vilseleder människorna då de påstår, att Jesus Kristus skall  uppväcka den fysiska kroppen någon gång i framtiden. 
Pripp skriver, att när: "En människa skall begravas. Och den döda kroppen har sänkts i jorden då  säger prästen: Av jord är du kommen, till jord skall du åter varda. Jesus Kristus skall uppväcka dig på den yttersta dagen. Och med denna formel går den döde till dödsriket." 

"Vad ligger det för innebörd i dessa ord? Till vem vänder prästen sig, till anden eller till kroppen? Vänder han sig till anden, är det ej sant att anden är kommen av stoft eller att den skall bli stoft. Vänder han sig till kroppen, är det visserligen sant att kroppen är kommen av stoft och åter skall bliva stoft." 

"Men skall Kristus uppväcka den döda kroppen? Vi veta att kropparna förvandlas, förintas, övergå i död materia; ja, övergå i andra kroppar. Det strider alltså mot kunskap och förnuft att tro något sådant." Slut citat. 


I brevet till Korintierna säger Paulus, att: "Kött och blod icke kan få Guds rike till arvedel."   1 Kor. 15:50. 
När nu: "Kött och blod icke kan få Guds rike till arvedel,"   som Bibeln säger. Vad är det då för mening med att Kristus, efter den fysiska människans död, skall uppväcka en kropp, som inte kan få Guds rike till arvedel? 
När vi läser Guds Ord kan vi tydligt se, att den uppståndelse, som Jesus Kristus talar om, är en Andlig uppståndelse, och den uppståndelsen inträffar före den fysiska kroppens död. 
När Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig"  då lever Kristus, i Paulus Uppståndna Ande, fortfarande kvar i Paulus gamla fysiska kropp. Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln lär, att i samma stund då den helgade människan dör, den fysiska döden, då går de inneboende Goda Andarna, som finns i den helgade människans ande, in i Guds rike, där de Goda Andarna hör hemma. Och efter den fysiska döden finns ingen uppståndelse. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln lär, att i samma stund då de ogudaktiga och då de ljumma kristna dör, den fysiska döden, då går den människans ande in i den andliga mörka världen, där de onda andarna hör hemma. Och efter den fysiska döden finns ingen uppståndelse. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Bibeln berättar, att Jesus talade med Marta om uppståndelsen och sade till henne, att: "Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."   Joh. 11:21-26. 
Jesu uppståndelse från de döda är helt värdelös, om Jesus Kristus inte får uppstå i oss i dag. Aposteln Paulus fick uppleva detta andliga mirakel, han uppstod i en ny andlig skapelse och sade i sitt brev till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ovan till höger.
Och till Paulus och till alla dem, som tagit emot Jesus Kristus i sin ande säger Jesus, att: "Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; (den fysiska döden) och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."   Joh. 11:21-26.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Med påskens budskap, om uppståndelse till en ny andlig människa, önskar jag Er alla en rik Guds Nåd och välsignelse, med hopp om, att Ni får nåd, att såsom aposteln Paulus ta emot detta budskap innan det blir för sent. Gal. 2:20. 
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren
Till sida 1.
                                                                                                         
© Upphovsratt