Bibelns budskap om "Den förlorade Sonen" gäller alla människor sedan syndafallet fram till vår tid!  Luk. 15. Klicka här!

Himmelens Gud vill genom Jesus Kristus hjälpa alla dem, som är bundna och fängslade av mörkrets makter. Och till alla dem, som tar emot Jesus Kristus i sin ande säger Bibeln, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven I verkligen fria."   Se symbolbilden här ner till höger.  Joh. 8:36. 

1: Många har frågat mig: Vad betyder Jesu ord då han säger, att:"Vi måste födas på nytt?" 

2: Vad menar Jesus då han talar om:"Den förlorade sonen ."   Luk 15:10-32? 

3: Vad betyder Jesu ord då han säger, att: "Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör?" 

4: Vad menar Paulus då han säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig?" 

5: Ja, vad betyder Jesu ord där han säger till aposteln Johannes, att: "Jag har nycklarna till döden och dödsriket?"   Upp, 1:17-18. 


Svar på fråga 1:  På Jesu tid fanns det en man, som ställde samma fråga. Den här mannen hette Nikodemus. Och han: "Kom till Jesus om natten och sade till honom: Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom." 

"Jesus svarade och sade till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike." Joh. 3:2-3.Lägg särskilt märke till, att då Jesus säger, att vi måste födas på nytt så betyder det, att vi haft ett tidigare liv, innan syndafallet. Människan levde ett andligt liv i gemenskap med sin skapare - himmelens Gud. Ty Gud hade skapat människan till sin avbild. 1 Mos. 1:27.
Svar på fråga 2:
Att människan har haft ett tidigare liv framgår tydligt i Bibeln. Ty  Bibeln säger om den förlorade människan, att: "Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat."  Se symbolbilden här ner till vänster.  Luk. 19:10.
Sanningen är, att man kan inte tala om, att något, är förlorat, om det inte har funnits tidigare. Se symbolbilden här ner till vänster.


Då Jesus i en liknelse talar om den förlorade sonen, som for till främmande land och slösade bort den gudomliga förmögenheten, då talar Jesus om, att den förlorade sonen finns i alla människor sedan syndafallet fram till vår tid.  Se den förlorade sonen i symbolbilden här till vänster.  Luk. 15:10-32.
I bibeltexten
kan vi se hur den förlorade sonen, efter syndafallet, i andlig fattigdom fick lida nöd och på grund av den andliga fattigdomen tvingades han att vakta svin. Se symbolbilden här till vänster. 


I liknelsen jämför Jesus djävulens onda andar i den förlorade människans ande, med svin. Och i sin andliga blindhet vårdar den världsliga människan och de ljumma kristna dagligen hatets och  föraktets ande. Själviskhetens ande. Genstridighetens ande, Ohörsamhetens ande, Girighetens ande, Tvivlets ande, Otrons ande, Orättfärdighetens ande, o.s.v, utan att de förstår vad de gör. Se symbolbilden här ovan till vänster.  Luk. 15:10-32. 
När Gud skapade människan så visar Guds Ord oss, att himmelens Gud inte var ensam. Ty bibeltexten upplyser oss om, att Gud sade till sina änglar: "Låt oss göra människor till VÅR avbild, till att vara oss lika." Se symbolbilden här ovan till höger.1:a Mos. 1:26. 
Då Gud sade till sina änglar: "Låt oss göra människor till VÅR avbild, till att vara oss lika." Så betyder det inte utseendemässigt, utan det betyder, att människan blev uppfylld med Kärlekens Ande och Renhetens Ande och Rättfärdighetens Ande och alla övriga olika goda änglarnas Ande i sin ande. Och på så sätt blev människan skapad till Guds och de olika goda änglarnas avbild. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Till sina lärljungar sade Jesus, att:
"I haven hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder, och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga." 

"Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför? Göra icke publikanerna detsamma? Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma?" 

"Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Matt. 5:43-48. 


Jesus uppmanar oss här i bibeltexten, att vi skall vara fullkommliga i vårt kristna andliga liv, att bli ägare till samma liv, som vi hade innan syndafallet. Och om vi saknar en enda av de Goda Andarna i vår ande, då kan vi inte vara fullkommliga inför Gud.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln berättar, att människan bodde i Eden, i Guds lustgård, hon var uppfylld med hela Guds härlighet. Hon var lycklig glad och fri. Samtidigt berättar Bibeln, att Gud skapade människan, med en fullkomlig fri vilja. Det betyder, att varje människa har rätt att få leva sitt liv såsom hon själv vill leva det, ty Gud tvingar ingen människa till att vara bunden. Ty allt som kommer ifrån Gud frigör och löser människan i motsats till djävulen, som fängslar och binder henne i alla slags negativa tankar och gärningar. 
I samband med att Gud skapade människan sade Han till henne, att: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta."  1 Mos. 2:16-17. 
Förklaring, träden i lustgården, som människan fick äta av är symbolbilder på Guds Ord, som finns i de olika Andarna, som är ifrån Gud. Se symbolbilden här ovan till höger. 

Jesus jämförde de onda andarna i symbolbilden här ovan till vänster, med svin och svinmat, som denförlorade sonen tvingades att äta. Alltså, en blandning av de onda och goda i de ljumma kristnas ande i vår tid.

Bibeln berättar för oss, att då Gud skapade människan före syndafallet varnade Gud henne för denna djävulens svinmat och sade: "Men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav skall du döden dö." Se symbolbilden här ovan till vänster.  1 Mos. 2:16-17. 
Då Gud säger, att människan skall om hon äter av kunskapens träd på gott och ont då talar Gud inte om en fysisk död, utan Han talar om att människan dör en andlig död liksom den förlorade sonens död. 


Se symbolbilden här ovan till vänster där världens människor och de ljumma kristna ännu i dag äter av kunskapens träd på gott och ont
Tyvärr så berättar Bibeln, att människan lyssnade till djävulen, som kom till henne med Ord, som var blandade med det onda och det goda. Och i sin listighet ställde han en mycket oskyldig fråga till människan och sade: "Skulle då Gud hava sagt." Bibeln berättar, att djävulen  lyckades fälla människan och kastade henne in i helvetet med denna halvsanning. 1 Mos. 3:1. 
Frågan som djävulen ställde trängde djupt in i människans ande. Samtidigt med frågan gav  djävulen människan ett löfte. Ett löfte om frihet för henne! Människan började spekulera. Vad är det han påstår? Kan den förbjudna frukten ge mitt Jag en större frihet? 
Djävulen hade lyckats att få människan, att vackla i sina tankar. Hon började tänka djävulens  tankar. Det kan väl inte vara så farligt att pröva? Och helt plötsligt fanns det en oändlig kedja av frågor, som föddes in i människoanden. Kunskapens träd syntes verkligen vara gott. 
O! En sådan frihet! Jag är FRI! JAG har ju rätt, att göra, som JAG vill? JAG har rätt att gå min egen väg? O! Detta underbara JAG, JAG, JAG. 
Frågorna som djävulen inplanterade i människans ande, födde JAGETS begär, som födde ytterligare JAGETS begär. En ständig JAG-längtan, att få göra något, som JAGET vill. 
Ja, friheten och Glädjen i Guds heliga Sanningar byttes ut mot Lögn och Otro, Högmod, Ohörsamhet, Genstridiget, Själviskhet, Skvaller, Lögn, Förtal, samt förakt för det goda, o.s.v. 
Bibeln döljer inte, att hela Guds skapelseverk rasade samman och blev lagt i ruiner på grund av, att människan lyssnade till djävulen och började att äta av den förbjudna frukten. Se symbolbilden här ovan till vänster där de ljumma kristna ännu i dag äter av kunskapens träd på gott och ont
Människan blev ett offer för djävulens bedrägeri. Ett offer för djävulens lögn. En lögn, som skapade människan till en Djävulens avbild. En avbild där människan genom olydnad blev tvingad, att leva som en slav åt djävulen. Ett fattigt liv långt borta ifrån Guds gemenskap, borta ifrån Guds Renhet och Rättfärdighet, borta ifrån den gudomliga Friden och Glädjen. 
Denna ohyggliga sanning, att människan blev skapad till en djävulens avbild talar man tyst om i kyrkorna, därför att kyrkorna har blivit ett med djävulen, genom sin feghet och tystnad
Till översteprästerna och fariséerna, som sade sig vara barn åt Gud, och som blandade ihop det andliga och det världsliga sade Jesus, att: "I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra." Se symbolbilden här ovan till vänster. Joh. 8:44. 
Guds Ord är tidlöst! Vad Jesus sade till den tidens religiösa hycklare, som blandade det andliga och det världsliga, säger Jesus även i dag, att: "I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra." Se symbolbilden här ovan till vänster. Joh. 8:44. 
Efter syndafallet förlorade människan sin kontakt med himmelens Gud. Och Bibeln talar nu om: "
Guds barn och djävulens barn."   1 Joh. kap. 3. 
För att bli fri ifrån djävulens avbild sade Jesus till sina lärljungar, att:
"I måste födas på nytt."   Joh. 3:7. 
De människor, som saknar den helige Andes ledning har svårt att förstå hur den nya födelsen går till.
Därför tog Jesus fram ett Vetekorn, som en förebild och sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."   Joh. 12:24. 
Då lärljungarna inte förstod vad Jesus menade förklarade han ytterligare för dem och sade, att "det nya livet" finns dolt i Vetekornets inre. Och på samma sätt är "det nya andliga livet"  dolt inne i  människans ande. 
Bibeln berättar, att i samband med syndafallet fick djävulen ingen makt, att  driva ut de Goda Andarna, som Gud infört i hennes ande. Men han fick makt, att fängsla och binda dem. Och därför sade Jesus till lärljungarna, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21. 
Bibeln berättar, att under ca 4000 år försökte människan på olika sätt, att med Lagens hjälp bli fri från synden, utan att lyckas. Då sände Gud sin Son Jesus Kristus, för att Jesus Kristus med Guds ord och den helige Ande ville visa människan vägen tillbaka till Guds rike. 
Aposteln Paulus som under flera år varit hårt bunden i sin ande av djävulen, fick av Nåd, uppleva befrielsen genom Jesus Kristus. Och i brevet till Romarna säger han, att: "Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet,"   Se symbolbilden här ovan till vänster.

"det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet."  Se symbolbilden här ovan till höger.

"Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden." Se symbolbilden här ovan till höger.

"Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör;"   Se symbolbilden här ovan till vänster.

"men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör."   Se symbolbilden här ovan till höger.

"Och köttets sinne är död,"   Se symbolbilden här ovan till vänster.

"medan Andens sinne är liv och frid."   Se symbolbilden här ovan till höger.

"Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det."Se symbolbilden här ovan till vänster. Rom. 8:2-7. 


I samband med den nya andliga födelsen talar Bibeln om uppståndelsen genom Jesus Kristus. När Marta talade med Jesus om Lasarus död och uppståndelse sade Jesus till henne, att: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö." Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 11:25-26. 
Många präster och predikanter, talar i strid, mot Jesu budskap, att uppståndelsen sker efter den fysiska döden. Men Jesus talar om uppståndelse före den fysiska döden. Det framgår också tydligt i Paulus brev till Galaterna. Ty där säger Paulus, innan den fysiska döden, att:"Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig."   Gal.2:20. 
Vi har inte rätt att tvivla på Jesu Ord när det gäller Paulus vittnesmål till Galaterna. Ty Jesus sade, att: "Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."   Vi kan då fråga: Vad är det då för en uppståndelse, som skall ske efter den fysiska döden, som prästerna och predikanterna talar om? Se symbolbilden här ovan till höger. 
Om de Frälsta och Helgade i Jesus Kristus säger Bibeln, att: "Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt." Upp. 20:6. 
Aposteln Paulus hade genom tro på Jesus Kristus upplevt "den första uppståndelsen" då han vittnade och sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig." Gal. 2:20.
När Paulus dog den fysiska döden hade den fysiska döden enligt Uppenbarelseboken 20:6 ingen makt över Paulus, ty Jesus hade mycket tydligt upplyst om och sagt till Marta, att: "Var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."   Joh. 11:21-26.


Då det gäller döden finns många olika tolkningar på döden och dödsriket. Många religioner, kyrkor och samfund tror än i dag, helt felaktigt, att dödsriket är en underjordisk plats där de ogudaktiga människorna vistas i en evig brinnande eld och att den platsen är detsamma, som Bibelns helvete. 
De menar i sin andliga okunnighet
, att det var dit som Jesus gick när han gick ner i dödsriket för att befria de fångna?"  Se symbolbilden här till vänster. 


Bibeln berättar, att efter, att Jesus Kristus besegrat djävulen på Golgata fick han en fullkomlig makt över djävulen så att han kunde gå ner: "I dödsriket och befria de fångna." 

Dödsriket som Guds Ord talar om här är människans ande, som i samband med syndafallet blev förvandlat till ett andligt dödsrike. Se symbolbilden här ner till vänster. Luk. 4 
Och det var dit som Jesus gick efter den fullbordade segern på Golgata. Jesus kunde nu gå in
i människans fördärvade ande och: "predika frihet för de fångna."    Se symbolbilden här till höger. Luk. 4:18.


Då många skrivit till mig och säger, att de inte förstår det här med dödsriket i människans ande måste jag ytterligare förklara, att i en liknelse talade Jesus till sina lärljungar om: "Den förlorade Sonen."   Innan syndafallet levde den förlorade Sonen i Paradiset. Se symbolbilden här ovan till höger.  Luk. 15:11-32. 
Men i samband med syndafallet förlorade han det Andliga livet, som fanns i hans ande.  Se symbolbilden här ner till vänster. Luk. 15:11-32. 
Den förlorade Sonen och de Goda Andarna finns i alla människor, men dom är bundna och fängslat av djävulen på grund av synden. 1 Mos. 3:1-24.  Se symbolbilden här ner till vänster. 
Ett flertal bibeltexter visar oss, att djävulen inte hade makt, att driva ut de goda Andarna i samband med syndafallet. Men han fick tillåtelse av Gud, att binda och fängsla dem, till den tid, som Gud hade bestämt. Det framgår tydligt i Jesu samtal med lärljungarna då Jesus sade till dem, att:"Guds rike är invärtes i eder."   Se symbolbilden här ner till vänster.
  Luk. 17:21.


Guds Ord visar oss, att djävulen har fått makt att kunna fängsla och binda de goda Andarna i människans ande med de onda Andarna.  Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Bibeln upplyser oss om, att Guds rike i världens människor och i de ljumma kristna
är bundet i deras ande tills Jesus Kristus får tillåtelse, att komma in i deras ande och lösa de Goda Andarna, som är fängslade och bundna av djävulen. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Till de människor, som är fängslade och bundna av djävulen säger Jesus Kristus: "Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig."  Se symbolbilden här ner till höger.  Upp. 3:20-22.

Till dem som lyssnat och öppnat den andliga dörren för Kristus säger han, att: "Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron. Den som har öra, han höre vad Anden säger..."  Se symbolbilden här ner till höger.Upp. 3:20-22. 


Bibeln upplyser oss om vilken makt djävulen har över den ogudaktiga människan och säger: "Han som aldrig frigav sina fångar, så att de fick återvända hem." Se symbolbilden här ovan till vänster där djävulen har fängslat Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande Friden och Glädjens Ande, o.s.v. Jes. 14:17.
Splittringens Ande, Genstridighetens Ande och Ohörsamhetens Ande är de mest efektiva Andar, som djävulen använder för att fängsla och binda människans ande här i världen. 
Bibeln visar, att på Paulus tid kom djävulen till de kristna och införde en splittring i den kristna församlingen. Då talade Guds Ande igenom aposteln Paulus och sade, att: "Jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt."   Se symbolbilden här ner till höger.

Paulus säger vidare, att: "Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder. Härmed menar jag att bland eder den ene säger: Jag håller mig till Paulus, den andre: Jag håller mig till Apollos, en annan: Jag håller mig till Cefas, åter en annan: Jag håller mig till Kristus.  -- Är då Kristus delad? Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och icke bleven I väl döpta i Paulus namn?" 1 Kor. 1:10-13. 


Historien visar oss hur djävulen genom splittring fram till vår tid skapat en makt inom de olika kyrkorna, som träl-binder och fängslar människorna i ett världsomfattande antikristligt system. 
Och den som vill kan tydligt höra ropet: "Han som aldrig frigav sina fångar, så att de fick återvända hem"   till den Apostoliska Kyrkan, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen, 
Ja, skaror av människor är i dag fängslade och bundna i tusentals olika religiösa  kristna läror, som strider mot Guds Ord. Läror med tusentals olika åsikter och tolkningar, som fängslar människorna i ett andliga dödsriket. 
Om dessa religiösa splittrade människor säger Ordspråksboken, att: "Många håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden."   Ordsp. 14:12. 
Tyvärr så bryr de ljumma kristna sig inte om varningen där Guds Ord och Guds Ande säger till dem, att: "I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord." Se symbolbilden här ner till vänster. 1 Kor. 10:21. 
Till de människor, som vill leva i Renhet och Rättfärdighet inför Gud säger Guds Ord: "Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?" 

"Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?" 

"Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens Tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk." 

"Alltså: Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är.  Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."   2 Kor. 6:14-18. 


För att vi skall veta vad som är rätt enligt Guds Ord så uppmanar Guds Ord oss,  att vi skall pröva vilka andar, som finns i vår ande. 
Aposteln Johannes säger: "Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;"   Se symbolbilden här ner till höger.  1 Joh. 4:2. 
I brevet till Galaterna bekände Paulus, att Jesus Kristus tagit sin boning i honom,  ty han bekände och sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig."  Gal. 2;20.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Tyvärr så har dagens kyrkor inte den undervisningen och bekännelsen, att Jesus Kristus skall ha sin boning i människans ande. Se symbolbilden här ner till höger. 
Och så säger Guds ord till dessa människor, att: "Var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen."   Se symbolbilden här ner till vänster. 1 Joh. 4:1-3.


Bibeln berättar, att då Jesus undervisade människorna om vägen till Frälsning och Helgelse och att människan måste offra den yttre gamla människan då  blev de onda andarna i de ljumma kristna mycket upprörda. Och de sade till Jesus, att: "Detta är ett hårt tal; vem står ut med att höra på honom? Sedan gick de därifrån." 

"Då sade Jesus till de tolv: Icke viljen väl också I gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det Eviga Livets Ord." Se symbolbilden här ner till höger.Joh. 6:57-68. 


Guds Ord visar oss, att i den djungel av religioner, kyrkor, sekter och samfund, som finns i dag, är det endast Jesus Kristus, som har Nycklarna till döden och dödsriket:

Bibeln berättar, att när Jesus besökte aposteln Johannes, som hölls fången på ön Patmos, sade Jesus till honom: "Frukta icke. Jag är den Förste och den Siste och den Levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har Nycklarna till döden och dödsriket."   Se symbolbilden här till höger. Upp. 1:17-18. 
Det är inte många i dag, som känner till, att Nycklarna, som Jesus talar om här i bibeltexten, som besegrar djävulen och dödsriket i människans ande, är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdig- hetens Ande, Tacksamhetens Ande, 


Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v, levande och verksamma i den helgade människans ande.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln visar oss, att himmelens Gud och Jesus Kristus finns i själva Guds-Ordet, som är, Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Många har sagt till mig, att de sökt, att få kontakt med himmelens Gud och Jesus Kristus, men de har inte fått någon kontakt. 
De människor, som sökt och inte fått kontakt med Gud eller med Jesus Kristus de har inte förstått Jesu Ord där han säger till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom." Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 14:23. 
Lägg märke till, att Jesus sade inte, att vi skulle söka efter Gud och Kristus någonstans därupp bland molnen.
Nej, Jesus sade, att han och Fadern skulle komma och ta sin boning i människans ande. Och därför sade Jesus till lärljungarna, att: "Guds rike är invärtes i eder."   Och det betyder givetvis, att vi skall söka efter Gud och Kristus i vårt inre.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Jesus Kristus förklarade tydligt för sina lärljungar och sade till dem, att det är omöjligt för oss människor, att kunna få kontakt med himmelens Gud, annat än genom Jesus Kristus, och han förklarade för dem och sade, att: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."   Joh. 14:6. 
Guds Ord lär oss tydligt, att om vi vill uppleva, att bli födda på nytt i vår ande så måste vi ödmjuka oss och tilllåta, att Guds Ord, som är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, o.s.v, får vara verksamt i vår ande. Och först då Guds Ord blivit levande och verksamt i vår ande kan vi, som Paulus säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig."   Gal. 2:20. 
Och då Jesus Kristus blivit levande i människans ande med Guds heliga Ord, då har människans  ande blivit förvandlat till ett Levande Himmelrike. Och människan kan då som först bedja till Fadern,
i Jesu namn: "Fader vår, som är i himmelen...o.s.v." 
Tyvärr så har många, som läst mina hemsidor, missförstått budskapet, då jag med Guds Ord hänvisat till, att Jesus Kristus med Guds Ord skall bo i den helgade människans ande. De har tyckt, att budskapet är för andligt. Andra åter har blivit upprörda då jag med Guds Ord hänvisat till, att de helgade i Kristus skall söka sig till det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen. 
Ja, många är det som under åren vädjat till mig och sagt, att du behöver väl inte vara så extrem, lite kan du väl ändra på i dina hemsidor. Då har Guds Ord påmint mig om när Israels folk var slavar i Egypten och då de ville bli fria så att de kunde gå ut i öknen och bedja till himmelens Gud, hur Farao, som var en bild på djävulen sade till Moses: "Jag vill släppa eder, så att I kunnen offra åt HERREN, eder Gud, i öknen; allenast mån I icke gå alltför långt bort."   2 Mosebok 8:28. 
Att inte kunna tala fritt enligt Guds Andes ledning är något, som djävulen binder präster och predikanter och förkunnaren med i dag. Ni får gärna predika Guds Ord säger djävulen - men uppmuntra inte de troende, att gå så långt, att de tar emot Jesus Kristus
i sin ande för då har jag förlorat den människan säger djävulen. Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Själv har jag fått nåd, att lyssna till Guds Ande, som hänvisat mig till det skrivna ordet, som säger, att så skall ditt: "Tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo."   Matt. 5:37. 
Vidare så har Guds Ord sagt till mig, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen."   1 Pet. 4:11. 
Historien visar oss, att alla som förkunnat det andliga budskap de har i alla tider blivit missförstådda. Aposteln Petrus säger i sitt andra brev med hänvisning till Paulus, att: "I skolen hålla före, att vår Herres långmodighet länder till frälsning; såsom ock vår älskade broder Paulus har skrivit till eder efter den vishet som har blivit honom given." 

"Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv."   2 Petr. 3:15-16.


Och så säger Jesus Kristus till dig i denna stund, att: "Den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet."   Se symbolbilden här ovan till höger. Upp. 22:17. 
Bibeln säger,
att för dem som tror på Jesus Kristus och har tagit emot honom i sin ande väntar en Ny Värld. Och så säger Guds Ande genom aposteln Johannes: "Jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer. Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum." 

"Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget." 

"Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt."   Upp. 21:1-5. 


"Och ingen förbannelse skall vara mer.Och Guds och Lammets tron skall stå där inne, och hans tjänare skall tjäna honom och skola se hans ansikte; och hans namn skall stå tecknat på deras pannor." 

"Och ingen natt skall vara mer; och de behöva icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skola regera i evigheternas evigheter." 

"Och han sade till mig: Dessa ord äro vissa och sanna; och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske." 

"Och se, jag kommer snart. Salig är den som tager vara på de profetians ord som stå i denna bok...Och han sade till mig: Göm icke under något insegel de profetians ord som stå i denna bok; ty tiden är nära."    Upp. 22:1-7, 10. 


Fridshälsningar
Gatumissionär
Bror Espegren 

Till sida 1.
                                                                                                            C: Copyright ©