Bibeln säger om Jesus Kristus, att han har Nycklarna till döden och dödsriket." Upp. 1:17-18.


Många har frågat mig:
"Vad betyder Jesu ord där han säger till aposteln Johannes, att han har nycklarna till döden och dödsriket?  Vad är det som händer efter den fysiska döden? Vad menas med dödsriket?"
När vi läser Bibeln kan vi tydligt se, att den uppståndelse som Jesus Kristus talar om i sitt budskap, inte är en fysisk uppståndelse, utan det är en Andlig uppståndelse, och den andliga uppståndelsen, som Jesus talar om den inträffar före den fysiska kroppens död ty aposteln Paulus säger i brevet till Galaterna då han upplevde frälsningen i Kristus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden längst ner till höger.  Gal. 2:20. 
Då Jesus talade med Marta om uppståndelsen från de döda då talar Jesus om en uppståndelse före den fysiska döden, ty han sade till Marta, att: "Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."  Se Joh. 11:21-26.
I brevet till Galaterna vittnar Paulus om, att Jesus Kristus tagit sin boning i hans ande, ty han säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
I brevet till Galaterna kan vi se, att aposteln Paulus har upplevt "den första uppståndelsen."   
När aposteln Paulus senare dog den fysiska döden då hade den fysiska döden ingen makt över Paulus andliga uppståndelse och liv. Ty Jesus hade tydligt upplyst Marta och sagt till henne, att: "Var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."   Joh. 11:21-26.
I Uppenbarelseboken säger Guds Ord om de Frälsta och Helgade: "Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; ty över dem har den andra döden ingen makt."  Upp. 20:6. Det finns många olika tolkningar på Döden och dödsriket. Det finns en mängd böcker som beskriver hur religioner, kyrkor och samfund än i dag, helt felaktigt tror, att dödsriket är en underjordisk plats där de ogudaktiga människorna vistas i en evig brinnande eld och att den platsen är detsamma, som Bibelns helvete. 
De menar i sin andliga okunnighet, att det var dit som Jesus gick när han gick ner i dödsriket för att befria de fångna? Se symbolbilden här till höger. 


Bibeln berättar, att efter, att Jesus Kristus besegrat djävulen på Golgata fick han en fullkomlig makt över djävulen så att han kunde gå ner: "I dödsriket."   Alltså in i människans fördärvade ande och: "predika frihet för de fångna."  Alltså en frihet för de Goda Andarna, som djävulen hade fängslat i människans ande i samband med syndafallet. Se symbolbilden här ner till vänster. Luk. 4:18. 


För att vi skall kunna förstå vad som menas med dödsriket, som bibeltexten talar om måste vi gå till 1 Mos. 1:27, där beskrivs, att Gud före syndafallet skapade människan till sin avbild. Människan levde i ett Paradisiskt tillstånd och hennes ande var helt uppfyllt av Goda Andar. Se symbolbilden här till höger. 1 Mos. 1:27. 
Symbolbilden här till höger visar hur människans ande före syndafallet var uppfylld med Guds avbild, som är fylld av Kärlekens Ande, Renheten och Rättfärdighetens Ande, Friden och Glädjens Ande, o.s.v. Paradiset var fyllt med ett Heligt Andligt Liv och detta Andliga Liv är en motsats till dödsriket. Se symbolbilden här till höger. 1 Mos. 1:27. Bibeln berättar, att i samma stund som människan lyssnade till lögnen och till tvivlets andar, som djävulen matade hennes ande med förlorade hon kontakten med Gud.
Och med satans demoner kunde nu satan fängsla de goda Andarna i människans ande. Och omedelbart förvandlades människans ande till ett andligt dödsrike. Se symbolbilden här ner till vänster. 
I en liknelse talade Jesus med sina lärljungar om: "Den förlorade Sonen." 
I liknelsen talade Jesus om, att innan syndafallet levde den förlorade Sonen i Paradiset. Men i samband med syndafallet förlorade han det Andliga livet och gemenskapen med himmelens Gud. Luk. 15:11-32. 
Jesus förklarade i olika berättelser, att den förlorade Sonen och de Goda Andarna finns i alla människor, men dom är bundna och fängslat av djävulen. Och om Jesus inte får komma in i människans ande med Guds Ord och Guds Ande så förblir människans ande i djävulens dödsrike. 1 Mos. 3:1-24. 
Ett flertal bibeltexter visar oss, att djävulen inte hade makt, att driva ut de goda Andarna i samband med syndafallet. Men han fick tillåtelse av Gud, att binda och fängsla dem, till den tid, som Gud hade bestämt. Se symbolbilden här ner till vänster där satan har bundit och fängslat det goda Guds Andar med de Onda Andarna därför att de ogudaktiga människorna har givit djävulen tillåtelse att fängsla och binda dem.Att Guds rike finns i människans ande framgår tydligt i Jesu samtal med lärljungarna ty Jesus sade till dem, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Se symbolbilden här till vänster.  Luk. 17:21.
Men detta Guds rike, som Jesus talade om är bundet tills Jesus får tillåtelse av människan att komma in i hennes ande och frigöra dem med de Goda Andarna, som finns i Kristus. Se Gal. 2:20.Bibeln säger om djävulen: "Han som aldrig frigav sina fångar, så att de fick återvända hem."   Se symbolbilden här ovan till vänster, där kan vi se, att djävulen, efter syndafallet fängslat Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande Friden och Glädjens Ande, o.s.v.  Jes. 14:17.
Lägg särskilt märke till vilken makt satan har ty ännu i dag har han makt, att kunna fängsla och binda människorna. Bibeln berättar, att det är ca 2000 år sedan, då Gud genom aposteln Paulus varnade de kristna för splittring. I brevet till Korintierna säger Paulus, att: "Jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt."

"Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder. Härmed menar jag att bland eder den ene säger: Jag håller mig till Paulus, den andre: Jag håller mig till Apollos, en annan: Jag håller mig till Cefas, åter en annan: Jag håller mig till Kristus.  -- Är då Kristus delad? Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och icke bleven I väl döpta i Paulus namn?"  1 Kor. 1:10-13. 


Guds Ande varnade de troende genom aposteln Stefanus för ca. 2000 år sedan, att bygga kyrkor och kapell av sten och trä och kalla dessa kyrkor för Guds hus ty dessa kyrkor tillhörde det gamla testamentets tid. 
Apostlarna talade om det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingsddagen. Apg. 2:1-21. 
Apostlarna hänvisade i sina förkunnelser till Jesu Ord där Jesus bl.a. säger, att: "Om någon älskar mig, så  håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning 
honom."  Joh. 14:23.
Djävulen och de ljumma kristna har i alla tider varit ursinnig då någon vågat vittna om, att Gud och Jesus Kristus skall bo
i Jesu Kristi andliga Tempel.  Alltså i människan ande. Gal. 2:20. 
Bibeln berättar, att när aposteln Stefanus vittnade om, att Gud och Jesus Kristus skulle bo i detta Kristi Tempel då blev han stenad till döden, av den tidens religiösa ljumma kristna. Och samma djävulens ande finns ännu i dag i de ljumma kristna. Om de inte dödar fysiskt så dödar de andligt genom, att angripa och döda det andliga budskapet på hemsidorna.
Då det gäller budskapet om Kristi Tempel så framhöll aposteln Stefanus mycket tydligt i sin predikan och sade, att: "Det var Salomo som fick bygga ett hus åt honom. Dock, den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer, ty det är såsom profeten säger: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, säger Herren, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad? Min hand har ju gjort allt detta." 

"I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder. Vilken av profeterna hava icke edra fäder förföljt? De hava ju dräpt dem som förkunnade att den Rättfärdige skulle komma, han som I själva nu haven förrått och dräpt, I som fingen lagen eder given genom änglars försorg, men icke haven hållit den." 

"När de hörde detta, blevo de mycket förbittrade i sina hjärtan och beto sina tänder samman mot honom. Men han, full av helig ande, skådade upp mot himmelen och fick se Guds härlighet och såg Jesus stå på Guds högra sida. Och han sade: Jag ser himmelen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida." 

"Då skriade de med hög röst och höllo för sina öron och stormade alla på en gång emot honom och förde honom ut ur staden och stenade honom. Och vittnena lade av sina mantlar vid en ung mans fötter, som hette Saulus. Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade: Herre Jesus, tag emot min ande. Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: Herre, tillräkna dem icke denna synd. Och när han hade sagt detta, avsomnade han." Apg. 7:47-60. 


Vad har då hänt med dessa varningar?
Jo historien tillsammans med Bibeln talar om, att under ca 2000 år har de så kallade kristna trampat Guds ord under sina fötter och de har mot Guds Ord fortsatt med splittringen. Och mot Guds ord har de byggt nya kyrkor och kapell trots att Stefanus tydligt sade, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer!"
Enligt forskare finns det i dag ca 2000 olika läror och kyrkor inom kristenheten. Och splittringen bara fortsätter. Ty gång på gång får vi höra hur nya kyrkor skapas med nya läror och nya åsikter. 
Bibeltexten här ovan upplyser oss om att de avfälliga kristna på Paulus tid hade låtit sig luras av djävulen och kommit bort ifrån Guds Ord, som hade till uppgift, att förena de Kristna, att vara ETT i Kristus.
Historien visar oss hur djävulen genom den fortsatta splittringen fram till vår tid skapat en makt inom kyrkan som binder och fängslar människorna i ett världsomfattande antikristligt system. Och den som vill kan tydligt höra ropet: "Han som aldrig frigav sina fångar, så att de fick återvända hem"  till den Apostoliska Kyrkan, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen,
Skaror av människor är i dag fängslade och bundna i den Katolska kyrkans lära. De är hårt bundna och fängslade i den Ortodoxa Kyrkans lära. Ja, skaror av människor är bundna och fängslade i den Lutherska Kyrkans lära. Ja skaror av religiösa människor är bundna och fängslade med olika läror och olika åsikter. Det finns ingen andlig gemenskap ty Jesus Kristus är delad i dessa tusentals olika åsikter och tolkningar, som fängslar människorna i ett andliga dödsriket. 
Om de religiösa splittrade människorna säger Ordspråksboken, att: "Många håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden." Ordsp. 14:12. 
Skaror av människor är i dag så fängslade och förblindad av, att tillhöra en världslig kyrka, att de inte hör Jesu röst där han säger till dessa religionsbundna människor, att: "Fadern, som har sänt mig, han har själv vittnat om mig. Hans röst haven I aldrig någonsin hört, ej heller haven I sett hans gestalt, och hans Ord haven I icke låtit förbliva i eder. Ty den han har sänt, honom tron I icke." 

"I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt liv; och det är dessa som vittna om mig. Men I viljen icke komma till mig för att få liv. Jag tager icke emot pris av människor; men jag känner eder och vet att I icke haven Guds kärlek i eder. Jag har kommit i min Faders namn, och I tagen icke emot mig; kommer en annan i sitt eget namn, honom skolen I nog mottaga."   Joh. 5:37-43. 


Tyvärr så visar de olika kyrkorna idag, att de inte brytt sig om varningen där Guds Ord och Guds Ande tydligt säger, att: "I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord."  Se symbolbilden här ner till vänster. 1 Kor. 10:21. 
Djävulen har på ett mycket listigt sätt inbillat människorna, att om hon är medlem i någon kyrka då skall hon få Guds rike till arvedel. Men Bibeln lär, att så länge människan är kvar i det religiösa systemet, är hon förhindrad så att hon inte kan ta emot den Levande Jesus Kristus i sin ande och människans ande förblir att vara ett dödsrike där de onda andarna har sin hemvist. Se symbolbilden här ner till vänster.
I stället för att visa människorna till Jesu Kristi andliga Tempel, så hänvisar man människorna till tusentals olika kyrkor, med olika falska  läror, som ständigt skapar problem och stridigheter. 
Istället för att visa människorna till Jesus Kristus, så hänvisar man de sökande människorna, till Hinduismen, Buddhismen, Islam, eller till De Kinesiska Vishetslärorna och till Judendom, och den Förfalskade Kristendomen, o.s.v. 
Och därför säger Guds Ord om dessa människor, att: "Man ropar till mig från Seir: Väktare, vad lider natten? Väktare, vad lider natten? Väktaren svarar: Morgon har kommit, och likväl är det natt."   Jes. 21:11-12. 
Ja, Jesus Kristus har kommit! Och likväl är det andligt mörker över hela landet.  Se symbolbilden här ner till vänster. 
Ja, avkristningen och villfarelsen har gått så långt i vårt land i dag, så att det finns antikristliga budbärare, som visar olyckliga sökande  människor tillbaka till Asa-gudarna och tron på dem. En dyster tro, som skapar ytterligare problem och förvirring. 
Guds Ord säger tydligt och klart till de människor, som är bundna i det religiösa kyrkosystemet: "Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?" 

"Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?" 

"Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens Tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk." 

"Alltså: Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är.  Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."  2 Kor. 6:14-18. 


Till alla dem, som är bundna och fängslade i sin ande av det religiösa kyrkosystemet säger Jesus: "Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." Se symbolbilden här ner till höger. Upp. 3:20. 
Många så kallade kristna har aldrig förstått vilken oerhörd makt djävulen har på de människor, som är bundna i det religiösa antikristliga systemet. De tar inte Guds varningar på allvar. Om djävulens makt och listighet säger Bibeln: "Han som aldrig frigav sina fångar, så att de fick återvända hem."   Se symbolbilden här ner till vänster. Jes. 14:17. 
Vi är alla uppmanade av Guds Ord, att pröva vilka andar, som finns i vår ande. Aposteln Johannes säger: "Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;"  1 Joh. 4:2. 
Paulus bekände i brevet till Galaterna, att Jesus Kristus tagit sin boning i honom ty han bekände och sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2;20. Se symbolbilden här ner till höger.
Dagens kyrkor har inte den bekännelsen och aposteln Johannes varnade för Antikrist ande, som inte ville veta av en Levande Kristus i människans ande och sade: "Men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen."   Se symbolbilden här ner till vänster. 1 Joh. 4:1-3.
Det är mycket svårt för en människa att bli fri och löst från det antikristliga kyrkosystemet. Men så säger Guds Ord till dig om det nuvarande kyrkosystem, som fängslar och binder människorna i ett andligt dödsrike, att: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar."

"Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust."

"Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar."   Upp. 18:2-5.


Även aposteln Paulus upplevde en mycket svår kamp innan han blev fri från de religiösa makterna som fängslade honom. Men då han prövade andarna i sin egen ande med Guds Ord då som först upptäckte han och förstod, att det var djävulens onda andar i honom, som hindrade honom, att ta emot Jesus Kristis i sin ande. I sin hjälplöshet bekände Paulus och sade, att: "Det goda, som jag vill, gör jag icke; men det onda, som jag icke vill, det gör jag."
"Om jag alltså gör, vad jag icke vill, så är det icke mer jag, som gör det, utan (synden, alltså) satan, som bor i mig..."
   Se symbolbilden här ovan till vänster. Rom. 7:19-20, 24-25.I sin kamp fann Paulus Frälsningen och Helgelsen i Namnet Jesus Kristus då han sade: "Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?  Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre!" Se symbolbilden här till höger där Jesus befriat de Goda Andarna samt bundit de onda andarna. Rom. 7:19-20, 24-25. 
Paulus fick Nåd, att upptäcka kraften i namnet Jesus Kristus. Paulus såg, att: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." Apg. 4:12. Se symbolbilden här till höger.Paulus fann Frälsningen i Namnet Jesus Kristus, som är: "Guds Levande Ord."  Upp. 19:13. 
Och först när Paulus tillät, att Jesus Kristus fick komma in, i hans andliga dödsrike med Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Tacksamhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Frid & Glädje, o.s.v,  då fick Paulus uppleva den andliga uppståndelsen från de döda. Och samtidigt säger Paulus i sitt brev till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus (det heliga Guds-Ordet) lever i mig." Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20. Bibeln talar tydligt om: "Guds barn och djävulens barn."  1 Joh. kap. 3.
Lägg särskilt märke till, att om vi inte är villiga, att pröva de olika andarna i vår egen ande, med Guds Heliga Ord, då kan vi inte heller se om det finns orena andar i vår egen ande. Se symbolbilden här ner till höger.
De onda andarna, som lever, och verkar igenom de orättfärdiga är alltid upproriska mot Guds heliga ord. Därför uppmanar Bibeln oss och säger, att: "Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i (människans ande), han är av Gud."   Se symbolbilden här ovan till höger.

"Men var och en som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrist ande..."  Se symbolbilden här ovan till vänster. 1:a Joh. 4:2-3. 


Bibeln berättar, att då Jesus undervisade människorna om vägen till Frälsning och Helgelse då  blev de onda andarna, som fanns i de orättfärdiga människorna mycket upprörda. Och de onda andarna talade igenom de orättfärdiga människorna och sade till Jesus, att: "Detta är ett hårt tal; vem står ut med att höra på honom?"
Och de människor, som var uppfyllda med de orättfärdiga onda andarna, gick därifrån. "Då sade Jesus till de tolv: Icke viljen väl också I gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det Eviga Livets Ord."   Se symbolbilden här ner till höger.  Joh. 6:57-68. 


Endast Jesus Kristus har Nycklarna till döden och dödsriket:

När Jesus besökte aposteln Johannes, som hölls fången på ön Patmos, sade Jesus till honom: "Frukta icke. Jag är den Förste och den Siste och den Levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har Nycklarna till döden och dödsriket." Se symbolbilden här till höger. Upp. 1:17-18. 
Nycklarna, som Jesus talar om här i bibeltexten, som besegrar djävulen och dödsriket, är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande,Givmildhetens Ande,Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. Dessa Nycklar är Levande och verksamma i den Helgade människans ande. Se symbolbilden här till höger.När Paulus genom Tro upptäckte, att himmelens Gud och Jesus Kristus med de GODA ANDARNA tagit sin boning i sin ande bekände han i brevet till Galaterna och sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2;20.  Se texten och symbolbilden här ovan.
Bibeln upplyser oss om, att Jesus Kristus med Guds Ord har makt, att befria oss och säger, att: "Om nu Sonen gör eder fria, (alltså om Ordet gör eder fria) så bliven I verkligen fria."   Frälsningen och Helgelsens budskap handlar om, en fullkomlig andlig frihet. Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 8:36. 
C. A. Pripp författare till boken: "I dödens Skugga och Livets Förgård,"  skriver 1920, att många präster och predikanter vilseleder människorna då de påstår, att Jesus Kristus efter den fysiska döden skall  uppväcka den fysiska kroppen någon gång i framtiden. 
Pripp skriver, att när: "En människa skall begravas. Och den döda kroppen har sänkts i jorden då  säger prästen: Av jord är du kommen, till jord skall du åter varda. Jesus Kristus skall uppväcka dig på den yttersta dagen. Och med denna formel går den döde till dödsriket." 

"Vad ligger det för innebörd i dessa ord? Till vem vänder prästen sig, till anden eller till kroppen? Vänder han sig till anden, är det ej sant att anden är kommen av stoft eller att den skall bli stoft. Vänder han sig till kroppen, är det visserligen sant att kroppen är kommen av stoft och åter skall bliva stoft." 

"Men skall Kristus uppväcka den döda kroppen? Vi veta att kropparna förvandlas, förintas, övergå i död materia."   Slut citat. 


I brevet till Korintierna säger aposteln, att: "Kött och blod icke kan få Guds rike till arvedel." 1 Kor. 15:50. 
Då: "Kött och blod icke kan få Guds rike till arvedel,"  Vad är det då för mening med att Kristus, efter att människan dött den fysiska döden, skall uppväcka en kropp, som inte kan få Guds rike till arvedel? 
Den uppståndelse, som Bibeln talar om, sker före den fysiska döden.

Ty när vi läser Guds Ord kan vi tydligt se, att den uppståndelse, som Jesus Kristus talar om, är en Andlig uppståndelse, som de frälsta och helgade får uppleva före den fysiska kroppens död. Ty aposteln Paulus säger innan han dött den fysiska döden, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20.
I en liknelse berättade Jesus om den förlorade sonen, han levde ett fysiskt liv, men han var andligt död. Men genom Guds nåd fick han uppleva frälsning och helgelse. Ty Jesus säger: "Ty denne min son var död, men har fått liv igen; han var förlorad men är återfunnen." Luk. 15:24. 
Aposteln Paulus var en bild på "den forlorade sonen." Paulus var förlorad och andligt död på grund av sin fördärvade kropp och ande. Men Jesus Kristus uppväckte honom till ett nytt andligt liv. Och denna förvandling skedde innan Paulus dog den fysiska döden. Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
Bibeln lär, att i samma stund då den helgade människan dör den fysiska döden, då går de inneboende Goda Andarna, som finns i den helgade människans ande, in i Guds rike, där de Goda Andarna hör hemma. Och efter den fysiska döden finns ingen uppståndelse. Se symbolbilden här ovan till höger. Bibeln lär samtidigt, att i samma stund då de ogudaktiga och då de ljumma kristna dör, den fysiska döden, då går deras ande in i den andliga mörka andevärlden, där de onda andarna hör hemma. Och efter den fysiska döden finns ingen uppståndelse för de ogudaktiga och de ljumma kristna. Se symbolbilden här till vänster. 
Uppståndelse till ett nytt andligt liv kan endast skapas med Guds Ord, mottaget i den helgade människans ande. Ordet som är Kärlek, Renhet, Tacksamhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Trofasthet, Frid & Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger. Om vi saknar Guds Ord, som näms här ovan i vår ande och i vårt sinne, då finns det ingen möjlighet för någon människa, att kunna uppstå till ett nytt andligt liv. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Och så säger Bibeln, att: "Alla dem som togo emot honom  (Jesus som är Guds Ord. Upp. 19:13. Dem) gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  (Som är Ordet. Joh. 1:1-5.) Joh.  1:12-13.
Om de frälsta och helgade, som äger Guds Ord i sin ande säger Jesus, att: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."   Joh. 11:25-26.
Till de frälsta och helgade säger Jesus, att: "Himmel och jord skola förgås, men mina Ord skola aldrig förgås."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Matt. 24:35. 
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.
                                                                                                                            Copyright ©