Många har ställt frågan till mig: "Är det Jesu kropp och blod, som vi äter och dricker i samband med Herrens måltid?"

Dick m. fl. har ställt frågan:  "Är det Jesu kropp och blod, som vi äter och dricker i samband med Herrens måltid?" 
Vidare har Frans Zetterlund i Gästboken ställt frågan: "Vad menas då präster och predikanter säger, att: "Det finns kraft i Jesu blod???"  Finns det någon logisk vettig förklaring på den frågan???" 
På grund av felaktig undervisning blir det ständiga missförstånd. Därför har många bekännande kristna fått den felaktiga uppfattningen, att de i samband med nattvarden äter Jesu fysiska  kött och dricker hans fysiska blod. 
Många har inte förstått att Jesus Kristus i sin undervisning mycket tydligt skillde på det världsliga och det andliga. Bibeln visar oss, att Jesus Kristus levde helt skild ifrån världen och det världsliga. Och han förklarade för sina lärljungar och sade till dem, att: "Mitt rike är icke av denna världen."   Joh. 18:36. 
När Jesus talade till människorna talade han alltid i liknelser. Och Bibeln säger, att
: " Utan liknelser talade han inte till dem."   Matt. 13:34. 
Jesus ville lära och visa oss, att den gudomliga Kraften finns i Guds Ord. Och att Ordet måste alltid förstås på ett andligt sätt. Bibeln säger, att: "Inget Guds-Ord är utan kraft!"   Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning. Se symbolbilden här ner till höger.
Aposteln Paulus som tagit emot Jesus Kristus i sin ande skriver i brevet till Korintierna och upplyser dem om, och säger, att:
" Visdom tala vi dock bland dem som äro fullmogna, men en visdom som icke tillhör denna tidsålder" (den andliga visdomem tillhör icke den fysiska världen) "eller denna tidsålders mäktige,   (Alltså den fysiska världens mäktige) vilkas makt bliver till intet." 

"Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, (alltså Jesus Kristus i den helgade människans ande) om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bliva oss till härlighet, och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt; ty om de hade känt den, så hade de icke korsfäst härlighetens Herre." 

"Vi tala -- såsom det heter i skriften -- vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom." 

"Ty för oss (alltså för de helgade i Kristus) har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande?" 

"Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande." 

"Men vi (alltså de helgade i Kristus) hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud." 

"Om detta tala vi ock, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor." 

"Men en själisk människa (en världsmänniska eller en ljum kristen) tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon."  1 Kor. 2:6-15.


Vi ser här ovan i bibeltexten, att Guds Ord måste förstås på ett andligt sätt.
Bibeln berättar, att Jesus Kristus instiftade nattvarden dagen innan Långfredagen. Jesus visste, att det var den sista måltiden med lärljungarna. Bibeln berättar, att:
"Medan de nu åto tog Jesus ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt lärljungarna och sade: Tagen och äten; detta är min lekamen." 
Sedan tog han en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade: "Dricken härav alla; ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse."    Matt. 26:26-28. 
Förklaring: Vi skall lägga märke till, att Jesus gjorde de här uttalanden dagen innan han offrade sitt fysiska blod på Golgata. Vilket betyder, att lärljungarna omöjligt kunde äta hans kött eller dricka hans blod vid detta tillfälle.
I en bok skriven 1920 av C. A. Pripp läser jag, att: "Luther gör gällande att man i nattvarden skulle äta och dricka Kristi verkliga lekamen och blod och därmed direkt och med en formel, som prästen utsäger, på något mystiskt vis bli delaktig av Kristus och få syndernas förlåtelse. Som stöd för sin lärosats ställer han Kristi ord: "Detta är min lekamen." 
De som är Helgade i Jesus Kristus förstår, att Jesus inte uppmanar oss till någon slags Kannibalism, att vi skulle äta hans fysiska kött och dricka hans fysiska blod.
Nej, nattvarden som Jesus instiftade, betyder att de frälsta och helgade, som är födda på nytt i sin ande skall äta och dricka av Guds Ord samt äta och dricka av Jesu Kristi andliga liv och av hans gärningar, ty Jesus sade, som en uppmaning till lärljungarna: "Följ mig!"   Luk. 9:59. Se symbolbilden här ner till höger.


Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader och jag skola komma och taga vår boning i honom."   Se symbolbilden här till höger.  Joh. 14:23. 
Många bekännande kristna har aldrig fått någon undervisning om vem Jesus är. Trots att Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."   Se symbolbilden här till höger.  Upp. 19:13.
Bibeln säger här ovan i bibeltexterna, att Gud och Jesus Kristus finns i Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Tacksamhet, Ödmjukhet, Frid och Glädje, o.s.v.Se symbolbilden här till höger.
Jesus Kristus talade alltid till människorna med symboliska bilder.


 När Jesus säger till sina lärljungar, att han: "Är livets bröd."   Joh. 6:35. Då talar Jesus om, att Guds Ord är ett andligt bröd. Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln berättar, att Jesus undervisade folket i liknelser om himmelriket:
"Då trädde lärjungarna fram och sade till honom: Varför talar du till dem i liknelser?" 

"Han svarade och sade: Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter,men dem är det icke givet." 

"Ty den som har, (tagit emot Guds Ord i sin ande) åt honom skall varda givet, så att han får över nog;"  Se symbolbilden här ovan till höger.

"men den som icke har, (tagit emot Guds Ord i sin ande) från honom skall tagas också det han har." 

"Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de med (fysiskt) seende ögon intet se, och med (fysiskt) hörande öron intet höra, och intet heller förstå."   Se symbolbilden här ner till vänster."Så fullbordas på dem Esaias profetia, den som säger:  Med (fysiskt) hörande öron skolen I höra,  och dock alls intet förstå, och med (fysiskt) seende ögon skolen I se,  och dock alls intet förnimma." 

"Ty detta folks (inneboende)ande har blivit förstockat,  och med (fysiska) öronen höra de illa, och sina (andliga) ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina (andliga) ögon, eller höra med sina (andliga) öron, eller förstå (i sin ande) och omvända sig och bliva helade av mig."   Se symbolbilden här till vänster. Matt. 13:10-15.Bibeltexten här ovan upplyser oss om, att då Jesus sade till lärljungarna, att han var Livets Bröd så trodde lärljungarna, givetvis inte, att Jesus var ett bröd, som man köper i affären, utan lärljungarna hade fått den helige Andes ljus och de förstod, att Jesus talade om Guds Ord, som ett andligt bröd. Se symbolbilden här ovan till höger.
I bibeltexten här upplyser Jesus lärljungarna om, att det andliga brödet är hans kött och säger, att:
"Jag är det levande brödet, som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd, som jag skall giva är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva."    Joh. 6:51. 


Bibeltexterna visar mycket tydligt, att: Det är helt omöjligt, att lärljungarna skulle kunna få den uppfattningen, att de skulle äta Jesu lekamliga kött och dricka hans lekamliga blod i samband med nattvarden, - ty Jesus Kristus var ju personligen, livslevande närvarande vid påskmåltiden före sin död, ty de sågo ju honom med sina ögon när han sade till dem, att: "Detta är min lekamen och mitt blod.Se symbolbilden här till höger.

Jesus sade, att vi skulle göra nattvarden till hans "åminnelse."
Nattvarden skulle vara en påminnelse till de Helgade om, att Jesus Kristus offrade sitt blod på Golgata för våra synder skull. Ty Bibeln säger, att Jesus tog en kalk och tackade Gud och gav åt lärljungarna och sade: "Dricken härav alla; ty detta är mitt blod,   förbundsblodet, som varder utgjutet  för många till syndernas förlåtelse."  Matt. 26:26-28. 


Nattvarden är en personlig bekännelse och en påminnelse om, att man tagit emot Jesus Kristus i sin ande. Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader och jag skola komma och taga vår boning i honom."   Se symbolbilden här till höger.  Joh. 14:23. 
När Jesus säger, att han och Fadern skall komma och ta sin boning i människan betyder det,
att Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. skulle ta sin boning i den Frälsta och Helgade människans ande.  Se symbolbilden här till höger.


På så sätt skulle Guds Ord tillsammans med den helige Ande förvandla den Helgade till en sann levande kristen. Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln lär, att då den Helgade människan kan säga, som Paulus: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig."   Då som först kan hon på ett värdigt sätt ta nattvarden till åminnelse av Jesu Kristi seger på Golgata. Gal. 2:20.
Därför uppmanar Guds ord varje människa, att innan hon tar nattvarden pröva sig själv om hon har Kristus i sin ande. Och om hon lever ett rättfärdigt liv inför Gud.
Många präster och predikanter samt ljumma kristna menar i strid mot Guds Ord, att man kan ta nattvarden hur som helst och med vem som helst. De vill inte heller lyssna till varningen. Där Paulus i sitt brev säger till Korinterna, att: "Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk, han försyndar sig på Herrens lekamen och blod. Pröve då människan sig själv och äte så av brödet och dricke av kalken. Ty den som äter och dricker utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis, han äter och dricker en dom över sig."    1 Kor. 11:27-29. 
Bibeln säger, att Judas som förådde Jesus var med vid nattvarden och han är en tydlig förebild till alla dem, som tar nattvarden på ett "ovärdigt" sätt. Guds Ord varnar därför de Helgade i Kristus och säger:

"Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par."

"Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?"

"Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?"

"Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar?"

"Vi (som är Helgade i Kristus) äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. Alltså: Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."   2 Kor. 6:14-18.


Du som söker sanningen skall veta, att Gud är en God Gud och hans ord upplyser dig om, att det finns möjlighet för alla, att komma i ett rätt förhållande till himmelens Gud igenom Jesus Kristus. 

Det finns möjlighet för var och en som förkunnar Guds ord, att omvända sig för att bli en andlig levande budbärare, ty Jesus säger ännu i dag till var och en som söker efter de bibliska sanningarna i sitt inre: "...söken och I skolen finna."   Matt.7:7. 


Vidare säger Guds Ord, att: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan."  Heb. 4:7. 
Alla människor har fått nåd, att ta emot Guds sanningar.  Vi har också fått en fri vilja där vi kan stöta bort Guds Heliga Sanningar. 

Guds ord lär, att vi förblir fängslade, genom dagliga felsteg samt på grund av orättfärdiga tankar. 

Dessa felaktigheter kanske förefaller oss, som små och betydelselösa, men de bilda ändå ett kraftigt burgaller kring vår ande där den sökandes längtans vingar förgäves flaxa. 

I Guds rike finns ingen plats för den yttre gamla  människan ty den gudomliga  kraften, som du söker den finns inom dig. Vägen till Guds rike är inte en fråga om, att skapa en kraft, utan en fråga om, att befria den gudomliga kraften, sin finns i ditt inre. 

Den andliga kraften och styrkan finns inom dig och Jesus Kristus är villig, att hjälpa dig just nu i denna stund att bli fri, och han säger, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven I verkligen fria."  Joh. 8:36. 


Jag önskar Er alla en rik välsignelse, att Ni får nåd, att förstå detta budskap innan det blir för sent. Och så säger den helige Ande, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."   Dan. 12:10. 
Hälsar Gatumissionär

Bror Espegren 
Till sida 1.
                                                                                                                      © Upphovsratt