Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan!

Många säger, att de tror på Gud och på Jesus Kristus och samtidigt vet de inte, att Gud och Jesus Kristus finns i Guds Ord. Och att det namn Jesus Kristus har fått är Guds ord.  Upp. 19:13. Se symbolbilden här ner till vänster och höger. 
Många som jag talat med och som bekänner sig som kristna har sagt, att de inte vet vad helgelse är?
Och de har frågat mig vad helgelse har för betydelse i det kristna livet? 
Bibeln förklarar tydligt, att Helgelse är ett bevis, att Jesus Kristus, som är Guds Ord tagit sin boning i människans ande. Och att Jesus Kristus lever och verkar med Guds gärningar i den Helgade människans ande och liv. 
Jesus Kristus vill med sitt liv och Guds gärningar visa, att det är Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, som Frälsar och Helgar, människan och människans ande. En ande som skapar en levande gemenskap med Jesus Kristus och himmelens Gud. Bibeln visar oss, att aposteln Paulus, som fann Gud och Kristus i Ordet säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till höger.
Lyssna!  Jesus Kristus säger till varje människa och till dig i denna stund:
"Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom (med Guds Ord) och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron. Den som har öra, han höre vad Anden säger..." Upp. 3:20-22. Se symbolbilden här ner till höger.
Bibeln förklarar, att när människan ödmjukar sig och tar emot Jesus Kristus, i tro, i sitt inre så får Jesus Kristus möjlighet, att verka genom henne med Guds Ord. Och när Guds Ord tillsammans med den helige Ande, utan motstånd, får verka genom människan. Så skapar Jesus Kristus och den helige Ande, med Guds Ord, en ny andlig människa, som återfört henne, från djävulens avbild, till Guds avbild. Se symbolbilden här ner till höger.
Se hur Guds Kärlek verkar i den Helgade människan. Klicka här!Obs!  I Guds Ord finns Nåd och Välsignelse! Om du som förkunnar Guds Ord, tar bort något i Guds Ord då tar du också bort Guds Nåd och Välsignelse för dem som lyssnar på dig! Se symbolbilden här ner till höger.
Lägg särskilt märke till budskapet där Gud varnar och säger till alla budbärare genom profeten Johannes:
"Göm icke under något insegel de profetians ord som stå i denna bok; ty tiden är nära."

"Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig." 

"Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden." 

"Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar." 

"Men de som äro...otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför." 

"Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan." 

"Och Anden och bruden säga: Kom. Och den som hör det, han säge Kom. Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet." 

"För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok." 

"Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. Kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla."  Upp. 22:10-21.


Många som förkunnar Guds Ord har inte förstått allvaret, där Gud varnar för den andliga ljumheten. Se vad Jesus säger till de ljumma kristna: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: 'Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."   Upp. 3:16-17.
Den budbärare, som undanhåller Guds varningar
för de ljumma kristna motarbetar Jesus Kristus och Guds varningar då de i genstridighet, trampar Guds varningar under sina fötter.
Lyssna till aposteln Paulus, han sökte och fann Gud och Kristus, i Ordet,  och i Ödmjukhet tog han emot Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, i sin ande. Och i brevet till Galaterna sade han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Se symbolbilden här ner till höger.  Gal. 2:20.
Nu säger Bibeln, att även du kan få uppleva denna underbara upplevelse om du Ödmjukar dig och tar emot Guds Ord i din ande. Ty Jesus  säger, att: "
Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
( i )  honom."   Joh. 14:23.
Vidare säger Bibeln, att:  "
...alla dem som togo emot honom,  (alltså tog emot, Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v,  i sin ande.  Dem)gav han makt att bliva Guds barn. Och  de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."   Joh. 1:13. Se symbolbilden här ner till höger.  Joh. 1:12.


Men tyvärr! Många som bekänner sig som kristna har tiderna igenom sökt att finna den Gud och den Jesus Kristus, som Jesus Kristus och apostlarna predikade, men inte funnit - därför att de sökt efter Gud och Jesus Kristus på ett felaktigt sätt. Ty de har sökt efter en Gud, med tre bokstäver=  G U D. Samt har de sökt efter en Jesus, med fem bokstäver=  J E S U S.
Dessa människor visar, att de inte förstått eller fått någon andlig undervisningen, som upplyst dem om, att himmelens Gud och Jesus Kristus är det Levande Andliga Ordet. Se symbolbilderna här ovan.
Om himmelens Gud säger Bibeln, att: " I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh. 1:1-5.
Om Jesus Kristus säger Bibeln, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Upp. 19:13.
Himmelens Gud och Jesus Kristus är Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Joh. 1:1-5.  Upp.19:13.
Bibeln säger, att
i Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v,finnsdet andligt liv.
Vidare säger Bibeln, att Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, är den Frälsta och Helgade människans ljus. "Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed." Se symbolbilderna här ovan.
Jesus Kristus jämförde Guds, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v,  med en andlig väg. Och därför sade han till sina lärljungar, att: "Jag är Vägen, Sanningen och Livet."   Se symbolbilden här ner till höger. Joh. 14:6.
Lärljungarna lyssnade till Jesu Kristi undervisning och därför sökte de icke efter himmelens Gud eller efter Kristus i olika religioner. De sökte inte efter Gud eller Kristus i olika kyrkor sekter eller religiösa  samfund. Nej, de sökte efter Gud och Kristus i Guds Ord!  Se symbolbilden här ner till höger. 
Många människor har i alla tiderna sökt efter Gud och Kristus någonstanns där uppe - där ute i rymden. Men lärljungarna, som lyssnade till Jesu Kristi undervisning, sökte efter Guds rike i sin ande därför, att Jesus Kristus sagt, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Se symbolbilden här ner till höger. Luk. 17:21.
Det är endast med den helige Andes hjälp,
som vi kan finna Guds rike, och Guds rikes hemligheter i vårt inre. Ty det framgår tydligt av Jesu ord. Ty han sade till dem, som mottagit Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v,  i sin ande, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter..."Matt. 13:11. 


Jesu Kristi budskap till människorna handlar i alla tider om, att ta emot Guds,Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v,  i sin ande.
Lägg särskilt märke till, att Bibeln säger om de Helgade,
att: "De hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."   Joh. 1:13.
Bibeln upplyser oss här om, att de Helgade har blivit födda i sin ande till en ny andlig skapelse av Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger.
Hur många människor är det inte, som sedan syndafallets tid har kämpat för att finna vägen tillbaka till Guds rike utan att finna det. I stället för att söka efter Guds rike, i Guds-Ord i sitt inre, har människorna under flera tusen år skapat olika läror och olika kyrkor, sekter och religiösa samfund utan att finna, den Väg och den Sanning, som Jesus Kristus tydligt undervisade sina lärljungar om.


Aposteln Paulus väg till Jesus Kristus, där han i brevet till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Den vägen har inte förändrats! Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20.

Bibeln berättar, att Paulus i sitt sökande efter Jesus Kristus och Guds rike, upptäckte, att det fanns två olika makter, som ville äga honom.
Paulus upptäckte, att det fanns två starka, och helt olika viljor, som stred emot varandra. Paulus upptäckte en stark makt i sin yttre människa. Och en annan stark makt i sin inre människa.  Se symbolbilden här till höger.
I brevet till Romarna, kap. 7, vers 20 säger Paulus, att: "Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag, som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar." 


 

I sin vanmakt och hjälplöshet mot dessa två olika makter ropade Paulus förtvivlat: "Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?"  Se symbolbilden här ner till vänster. Rom. 7:21.
Samtidigt upptäckte Paulus Jesu Kristi Ord, där Jesus sade till sina lärljungar, att: "Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra."  Se symbolbilden här till höger. Joh. 15:5.
Aposteln Paulus fann Jesus Kristus, Frälsningen, samt Helgelsen i Ordet, och i sin Glädje ropade han: "Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre!"  Se symbolbilden här ner till höger.  Rom. 7:21-25.
Bibeln berättar, att efter det, att aposteln Paulus funnit Jesus Kristus i sitt inre säger han i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här till höger. Gal. 2:20.


I brevet till Korintierna beskriver Paulus denna Helgelsens upplevelse, som en Guds hemlighet, nämligen Jesus Kristus i den helgade människans ande. Paulus säger i brevet, att: "...den hemlighet, som tidsåldrar och släkten igenom hade varit fördold, men som nu har blivit uppenbarad för hans heliga. Ty för dem ville Gud kungöra, huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är Kristus i eder, vårt härlighetshopp."   Se symbolbilden här ovan till höger. Kol. 1:26-27.
Tyvärr så saknar de flesta kyrkor i dag budskapet om, att Gud och Jesus Kristus skall ha sin boning i den helgade människans ande.
Aposteln Paulus skriver i brevet till Efesierna och säger, att:


"Kristus genom tron må bo i eder ande och i I mån vara rotade och grundade i kärleken, så att I tillika med alla de heliga till fullo förmån fatta, vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet."Se symbolbilden här ovan till höger.  Efe. 3:17-19.
Apostlarna predikade alltid om Jesus Kristus i människans ande och de förmanade medlemmarna i de olika församlingarna till bättring. T.ex. så uppmanade aposteln Petrus i sitt brev församlingarna och sade: "Renen eder ande, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek; och älsken varandra av anden med uthållig kärlek, I som ären födda på nytt... genom Guds Levande Ord, som förbliver."  Se symbolbilden här ovan till höger. 1 Pet. 1:22-23. 
Många bekännande kristna, som jag har talat med har sagt, att det är omöjligt att kunna älska sina ovänner.Anledningen är, att de saknat Kärlekens Ande i sin ande.
I oss själva har vi ingen möjlighet att kunna älska våra medmänniskor. Det var därför, som Jesus sade till sina lärljungar, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Se symbolbilden här ovan till höger.Joh. 15:5.
Ingen människa kan leva i andlig Renhet och inte heller i andlig Rättfärdighet, eller i andlig Frid och Glädje om vi saknar den andliga Renheten och den andliga Rättfärdighetens Ande och Friden och Glädjens Ande i vår ande. Ty det är endast Gud och Jesus Kristus i människans ande, som har makt, att med Renheten och den andliga Rättfärdighetens Ande rena människan ifrån Orenheten och Orättfärdighetens andar.


Många som bekänner sig som kristna, har aldrig förstått, att om de saknar Gud och Jesus Kristus i sin ande, då kan de aldrig bli Frälsta och inte heller kan de bli Helgade. Ty det är endast Gud, och Kristus, som är Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v,  som har makt att Frälsa och hjälpa människan, att kunna leva ett andligt Kristet liv.Se symbolbilden här ovan till höger.
Som exempel:
Om du blir sjuk då kan medicinen inte hjälpa dig så länge som medecinen är utanför dig. Se symbolbilden här till vänster.
Men om du tillåter att medicinen får komma in i din kropp, då som först kan medicinen hjälpa dig, att fördriva synden så att du blir syndfri. Se symbolbilden här ovan till höger.


Många så kallade bekännande kristna blir mycket upprörda då man hänvisar dem till Guds Ord som upplyser om, att Kristus skall leva i vår ande och i vårt sinne. T.ex. där Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
I stället för att tillåta att Jesus Kristus skall leva och verka i deras ande och i deras sinnen så får man höra hur dessa människor i sina böner tackar Gud för att: " Jesus vandrar vid deras sida." 
Dessa människor kan liknas vid,
att: Om du t.ex. bor i en villa eller bor i en lägenhet och den elektriska spisen gått sönder och du skickar bud efter en elektriker för att få skadan lagad, men samtidig så vägrar du att släppa in elektrikern i huset, då blir det omöjligt att kunna få spisen lagad eller hur?


Om du önskar  att få den skadade spisen lagad så måste du tillåta att elektrikern får komma in i huset för att reparera skadan eller hur? Se symbolbilden här till vänster.
Den enkla sanningen är, att så länge som människan påstår sig vara kristen, och vägrar, att ta emot Jesus Kristus i sin ande, då kan hon inte heller få uppleva det andliga livet och den andliga Gläden, Friden och Kraften, som finns i Kristus, som är Guds Ord.
  Se symbolbilden här ovan till höger.


Så länge de genstridiga andarna och tankarna råder i människans ande kan hon inte ta emot Jesus Kristus i sin ande. Ty Jesus Kristus sade, att: "Ingen som tjänar kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och världen."  Luk. 16:13. 
Den människa, som väljer, att dela sitt liv med världen, hon är på grund av de genstridiga andarna, dömd, att vandra i ett andligt mörker, både i detta liv samt i evigheten. 
Lägg särskilt märke till, att det är människan själv, som bestämmer hur hon skall ha det med sitt andliga liv.
Lägg märke till,
att de genstridiga och ohörsamma andarna, som finns i de ohörsamma människorna, endast kan vara närvarande i hennes ande, på grund av Jesu Kristi frånvaro i hennes ande.
Om du t.ex. går in i ett mörkt rum och tänder en lampa då försvinner mörkret. I samma stund då du tar emot Jesus Kristus i din ande, försvinner de genstridiga andarna.
Om Jesus Kristus säger Bibeln, att: "Han drev ut andarna med sitt blotta Ord."  Matt. 8:16.
När aposteln Paulus tog emot Jesus Kristus i sin ande, då drev Gud och Kristus, som är Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, ut de onda andarna, som tidigare hade plågat honom. Rom. kap. 7.
Först när människan tagit emot Jesus Kristus i sin ande och tillåter, att de olika goda Andarna får verka i och igenom henne, då förstår hon Jesu ord där Jesus säger: "Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada."  Luk. 10:19.
Lyssna! Ännu i dag kan vi höra aposteln Petrus ord där han säger om Jesus Kristus, att: "I ingen annan finnes Frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva Frälsta."Apg. 4:12.
Det hjälper ingen människa om hon t,ex. säger, att: "Jag tror på Gud."  Eller: "Jag är pingstvän."  Eller: "Jag är katolik."  Eller: "Jag är missionsförbundare."  Eller säger: "Jag tillhör Ekumeniken och tror på den."  Ty det är endast Jesus Kristus, som är Guds Levande Ord, som kan Frälsa och befria oss från allt ont.
Sanningen är, att de människor, som säger sig vara medlem i en kyrka, de är bundna och fängslade,var och en, av sin kyrka, och de är bundna och fängslade av sina olika kyrkors lära.
Vi vet, att de olika kyrkorna lär, att om man tillhör en kyrka så fordrar kyrkan en oinskränkt orubblig lojalitet till kyrkans lära och till kyrkans egen tolkning av ordet. 
Då det gäller Jesu Kristi Kyrka, det andliga Templet som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen, säger Guds Ande genom aposteln Johannes, att: "Om vi vandrar i ljuset, såsom Kristus är ljuset, så hava vi gemenskap med varandra."   Aposteln Johannes talar här om, att vandra tillsammans med Guds rena oförfalskade Ord, som är: Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. 1 Joh. 1:17.
Vi skall lägga märke till, att Guds Ord, är ingen lära, inte heller är det någon åsikt, utan Guds Ord är Ande och Liv. Ty Bibeln säger om Guds Ord, att: "I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh. 1:4-5.
Om Guds Ord sade Jesus till sina lärljungar, att: "Himmel och jord skola förgås, men mina Ord skola aldrig förgås."   Se symbolbilderna här ovan till höger.  Matt. 24:35.
Lägg märke till, att då Jesus Kristus kom till denna världen så gav han oss inte ett flertal religioner. Inte heller gav han oss tusentals olika kyrkor och tusentals olika religiösa läror.
Nej, i sin bön sade Jesus till sin FADER, att: "Jag har givit dem ditt ord."  Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln säger, att det finns ingen religion, och det finns inga kyrkor, inte helelr någon sekt eller samfund som kan frälsa oss.
Nej!
Det är endast Guds Ord Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v,  levande och verksamma i vår ande, som kan föra oss fram till ett nytt andligt liv, i gemenskap med himmelens Gud och  gemenskap med Jesus Kristus. 
Ordet som Jesus Kristus har givit till oss är inte mat och dryck för den fysiska kroppen, utan Guds Ord är en andlig mat och en andlig dryck för den andliga människans ande. Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln berättar, att då Jesus var på vandring, då: "Kom han till en stad i Samarien, som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef. Och där var Jakobs brunn.  Eftersom nu Jesus var trött av vandringen, satte han sig strax ned vid brunnen. Det var vid den sjätte timmen."
"Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: Giv mig att dricka. Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat." 
"Då sade den samaritiska kvinnan till honom: Huru kan du, som är jude, bedja mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna hava nämligen ingen umgängelse med samariterna."
"Jesus svarade och sade till henne: Förstode du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: Giv mig att dricka; så skulle i stället du hava bett honom, och han skulle då hava givit dig Levande Vatten."
"Kvinnan sade till honom: Herre, du har ju intet att hämta upp vatten med, och brunnen är djup. Varifrån får du då det friska Vattnet?  Icke är du väl förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den?" 
"Jesus svarade och sade till henne: Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen; men den som dricker av det Vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det Vatten jag giver honom skall bliva i honom en Källa vars Vatten springer upp med Evigt Liv."
"Kvinnan sade till honom: Herre, giv mig det Vattnet, så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten."
Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 4:5-15.
Det andliga Vattnet och den andliga Maten,
som Jesus talar om i de olika bibeltexternafinns endast i Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o.s.v.
Vi människor har ett stort ansvar för vad vi gör med Guds Ord. Och vi skall ha klart för oss, att det finns bara ETT enda Namn bland människor givet i hela världen, som kan ge oss den andliga maten, som vår ande längtar efter. Och det namnet är Jesus Kristus. Ty endast Jesus Kristus kan med Guds Ord Frälsa och Helga oss förlorade människor till ett nytt andligt liv och till en andlig gemenskap med Gud, Jesus Kristus, och de Heliga. Apg. 4:12.
Och så säger Bibeln, att: "Han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Han sade vidare till mig: Det är gjort. Jag är A och O. begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur Källan med Livets Vatten. Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min Son."  Upp. 21:5-7.
Bibeln visar oss, att Gud återskapar, genom Jesus kristus den förlorade människan, till sin och till Jesus Kristus och till de olika änglarnas avbild, med sitt eget Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v.
Gud välsigne Er alla som läser detta budskap, att Ni får nåd, att förstå den Frälsning och den Helgelse, som är oss alla givna i Jesu Kristi namn.
Hälsar Gatumissionär

Bror Espegren
Till hemsida 1. Klicka här!
                                                                                             
© Upphovsratt