Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan!

Fullkomlig frigörelse genom Jesus Kristus.
Bibeln lär, att varje människa påverkas av det som hon tror och de tankar, som hon tänker. Och Jesus upplyser oss och säger, att: "Såsom du tror, så må ske dig."   Matt. 8:13.
En felaktig tro och ett felaktigt tänkande kan framkalla fruktan och ångest och på så sätt förstöra ett helt människoliv det framgår mycket tydligt av berättelsen om Job. Ty Job erkände, att han trodde mer på det negativa än på Guds löftesord och sade: "Ty det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig."   Job. 3:25.
Bibeln talar om att det människan sår det får hon också skörda. Job sådde negativa tankar och han fick skörda vad han själv hade sått. Han, trodde inte, att det goda, som Gud givit honom, skulle förbliva, utan han fruktade, att lyckan skulle vändas till olycka, och det skedde så som Job trodde.
Bibeln berättar, att Job förlorade sina egendomar, han förlorade sin hustru och sina barn. Ja, Job förlorade allt, på grund av Tvivel och Otro. Tvivlets Ande och Otrons Ande är ifrån djävulen och dessa negativa Andar släppte Job in i sitt sinne och in i sin ande och de förstörde allt för honom. Se symbolbilden här ner till vänster.
Job hade sått fruktan och ångest och han kunde inte undkomma följderna av det som han själv hade sått, han fick uppleva det som Jesus sade till sina lärljungar, att: "Såsom du tror, så må ske dig."  Job trodde på det negativa och det skedde såsom han trodde.  Matt. 8:13.
Jesus varnade för dessa onda Andar och sade, att: "Tjuven (likamed djävulen) kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra."  Joh. 10:10. Se symbolbilden här ner till vänster.
I samma bibeltext sade Jesus, att: "Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog." Se symbolbilden här ner till höger. Joh. 10:10.
Nutidsmänniskan begår samma synd i dag, som de första människorna - synden, att tvivla på Guds löften, synden, att tvivla på Guds Ord och på Guds godhet. Många bekännande kristna vårdar i dag, Otron och Tvivlets Andar, som något dyrbart, och det hemska är, att många av de onda Andar, som är från djävulen har blivit Ett med den ljumma kristne i hennes vardagsliv. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Bibeln säger, att om du har en rätt tro på Guds Ord och på Jesus Kristus, då har Guds Ord och Kristus herraväldet över ditt liv. Till sina lärljungar sade Jesus: "Se jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada."  Se symbolbilden här ovan till höger. Luk. 10:19.
Det är många, som frågat mig och sagt: "Vad skall vi göra för att kunna tro rätt och hålla fast vid tron?"  Svaret finns i fortsättningen av Jobs liv. Bibeln berättar, att Job omvände sig, han började tänka rätta tankar. I sin fattigdom, sjukdom och i sin nöd och förtvivlan beslöt han sig för att vinna seger över mörkrets makter.
Job började med, att erkänna sina synder och sina svagheter och erinrade sig att han hade sagt: "Vad jag fruktade för kommer över mig." Job upptäckte, att det var han själv, som bjudit in "Fruktan  och Otrons Ande" i sin ande. Job var inte rädd för att erkänna, att han hade trott fel. Han gav inte Gud eller någon människa skulden för, att han hade trott felaktiga tankar. Job började förstå Guds mening med hans liv. Han förstod, att Gud hade prövat hans tro och sade, att: "Han vet ju, vilken väg jag har vandrat, han har prövat mig, och jag har befunnits lik guld."   Job. 23:10.
Aposteln Petrus säger ang. en rätt tro: "Om eder tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet."  1 Petr. 1:7. 
Det fanns guld i Job. Det finns guld i varje människa. Men problemet är, att befria det, som är fängslat och bundet i vår ande. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Mitt i sitt lidande och i sin nöd började Job tro på, att Gud var mäktig, att befria honom. Job förtröstade på Gud och sade, att: "Jag vet, att min förlossare lever."  Job 19:25
Tron på, att Gud var mäktig, att befria Job, växte mer och mer och till slut säger Job till Gud: "Ja, jag vet, att du förmår allt och att intet som du besluter är dig för svårt. Vem var då jag, som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade ju om vad jag icke begrep, om det som var mig för underbart och det jag ej kunde förstå. Men hör nu, så vill jag tala; jag vill fråga dig, och du må giva mig besked. Blott hörsägner hade jag förnummit om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Därför tager jag det tillbaka och ångrar mig i stoft och aska." Job. 42:1-6.
Vad händer med en människa, som omvänder sig till Gud? Bibeln visar, att: "Då nu Job bad för sina vänner, upprättade HERREN åter honom själv; HERREN gav Job dubbelt igen mot vad han förut hade haft."  Job. 42:10.
När vi läser berättelsen om Job kan vi tydligt se, skillnaden, mellan seger och nederlag, och det är alltid en fråga om tro. Gud kunde inte göra någonting för Job så länge han tvivlade på Guds godhet. Men när Job vände om och trodde på Guds löften då välsignade Gud honom dubbelt upp.  Gud kan inte göra någonting så länge vi tvivlar på honom. Gud kunde inte göra någonting när Israels barn vägrade, att tro på honom.
Många av Israels folk kom inte in i löfteslandet och det: "Var för otros skull, som de icke kunde komma ditin." Heb. 3:19.
Bibeln säger, att när Jesus kom till sin fädernestad bemöttes han med förakt: "Och för deras otros skull kunde han icke där göra några kraftgärningar. Matt.13:58.
Gud säger här i de olika bibeltexterna, att vi själva får ansvara, för, vad vi väljer att tro. Gud, som är trofast och inte kan svika, Han ansvarar för sina löften.
Min vän det finns hopp för alla människor ty i sin stora Nåd sände Gud sin Son Jesus Kristus för att han skulle frälsa och helga oss till en Guds avbild. Du kan få uppleva samma mirakel som Paulus ty han fick nåd, att tro på Guds löften om Jesu Kristi kraft till frälsning och helgelse, och han vittnar om det andliga miraklet och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
Aposteln Paulus hade upptäckt kraften i Tacksägelsens Ande, han upptäckte en kraft som avväpnade djävulens alla intriger. Ty i tacksägelsens Ande finns himmelens Gud och Jesus Kristus. Genom att tacka himmelens Gud och Jesus Kristus finns kraften, att bli fri från all orättfärdighet finns i vårt inre. Joh. 1:1-5. 
Ty Bibeln säger, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!"  (Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.) 
Lyssna!

I Sverige har vi religionsfrihet där varje medborgare har rätt att fritt bestämma över sin religiösa övertygelse. Tyvärr så har religionsfriheten i Sverige öppnat vägen för ett flertal religioner såsom Hinduismen, Buddhismen, Islam, Judendom, De Kinesiska Vishetslärorna och den världsliga Kristendomen. Dessa olika religioner har med sina olika läror tagit en stor makt inom det religiösa systemet i vårt land och år efter år har deras läror trängt undan tron på Jesus Kristus och det andliga budskapet. 
Många människor vet inte i dag vart de skall gå och vem de skall tro på. Bibeln berättar, att lärljungarna mötte samma problem på sin tid t.ex. då Jesus undervisade om hur svårt det var att finna vägen till Guds rike. Och många som hörde det andliga budskapet lämnade Jesus och gick sin väg. Då sade Jesus till sina lärljungar: "Icke viljen väl också I gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord." Joh. 6:67-68.
Då det gäller de olika religionerna, som med sina olika läror trängt undan tron på Jesus Kristus vill jag ställa frågan. Vad är det som de har? Som inte Jesus Kristus har?
Ty Guds Ord säger om Jesus Kristus, att han är Guds Son! Guds Ord säger om Jesus Kristus, att han är Guds Levande Ord, som är, Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Trofasthetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Nådens Ande,Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Fridens Ande, Tacksamhetens Ande,Glädjens Ande, o.s.v.
Och Guds Ord säger om Jesus Kristus, att han är fullkomlig såsom himmelens Gud är fullkomlig. Och Guds Ord säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Upp. 19:13.
Och Guds Ord säger om Jesus Kristus, att: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." Apg. 4:12.
Jag vill återigen fråga:  Vad är det som Hinduismen, Buddhismen, Islam, Judendom, De Kinesiska Vishetslärorna och den världsliga Kristendomen har? Som inte Jesus Kristus har?
Bibeln upplyser oss om, att i Ordet finns det: "Liv, och livet är människornas ljus."   Joh. 1:4.
Lägg märke till, att när himmelens Gud skapade människan till sin avbild, då använde Han Ordet, som nämns här ovan. Och samma Ord använder Jesus Kristus i dag när han erbjuder människan frälsning och helgelse. Och det är omöjligt att kunna bli född på nytt, till en ny andlig människa, om vi tar bort ett enda av Guds Ord. Ty frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord, som består av Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Trofasthetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Nådens Ande, Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Fridens Ande, Tacksamhetens Ande, Glädjens Ande, o.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger.
Och så säger Bibeln om denna andliga födelse, i människans ande, med Guds Ord, som säger, att: "Åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:12-14.
Aposteln Paulus, som sökte efter det andliga livet i Guds ord säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
Vilket betyder,
att: Nu lever icke mer jag, utan Guds ord lever i mig!  Nu lever, Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Trofasthetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Nådens Ande, Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Fridens Ande, Tacksamhetens Ande, Glädjens Ande, o.s.v, i mig!
Med den här förklaringen förstår vi vad Jesus Kristus menar då han säger, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Vilket betyder, att det är endast med Kärlekens Ande, verksam i vår ande, o.sv, som vi kan älska himmelens Gud och våra medmänniskor. Joh. 15:5.
Kraften att besegra motgångar och prövningar, som vi möter finns i Guds Ord, levande och verksam, i vår ande. Ty när aposteln Paulus säger i brevet till Galaterna, att: Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Då lever samma Kristus, i Paulus, som besegrade djävulen på Golgata.
Och många som bekänner sig som kristna och ständigt blir besegrade av omständigheterna och problemen, blir slagna därför, att de inte lyssnar till Guds Ord, utan i stället går våra egna vägar. Och tänker sina egna tankar. 
Den som läser Bibeln i ödmjukhet på ett rätt sätt, kan se, att det finns frid och Glädje, att få i Guds Ord. Ty profeten Jesaja, som lyssnade till Guds Ord fick uppleva Guds härlighet i sin ande. Ty han säger, att: "Fröjd och glädje skall höras där inne, tacksägelse och lovsångs ljud."    Se symbolbilden här ovan till höger. Jes. 51:3.
Jesus Kristus säger, att vi skall springa upp av fröjd och säger, att: "När ni är hungriga...ja, när människorna hatar er...och när de kasta bort ert namn, som något ont. Glädjens på den dagen, ja, springen upp av fröjd."    Luk. 6:23.
Bibeln visar, att du kan bli en ny andlig människa om du tar emot Jesus Kristus och Guds Ord i ditt inre. Ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria."   Joh. 8:36.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln visar oss, att människan är en evighetsvarelse, det framgår av Jesu samtal med Marta där han säger till henne, att: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."   Joh. 11:25-26.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Och så säger Guds ord, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."   Dan. 12:10. 
Fridshälsningar 

Bror Espegren
Tillbaka till sida 1. Klicka här!
                                                                                                                                                                         © Upphovsratt